REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH/KURSACH

Ogólne Warunki Organizatora dla Uczestniczących w szkoleniach 

 

Pkt 1 

Organizator szkolenia 

FIZJOSPORT Michał Szlęzak 44-100 Gliwice ul. Jana III Sobieskiego 10/2                        NIP: 969-132-34-42

Pkt 2

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i wpłata pełnej kwoty za szkolenie.Tylko wpłata jest gwarancją rezerwacji miejsca na kursie. Jeżeli zostanie wpłacona kwota szkolenia, a okaże się, że nie ma już wolnych miejsc, pełna kwota zostanie zwrócona na konto bankowe nadawcy. 

W tytule przelewu należy wpisać : Imię i Nazwisko, datę,nazwę kursu oraz moduł (w przypadku płatności za wszystkie moduły “z góry” proszę wpisać “zapłata za całość”. 

 

Pkt 3

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie istnieje możliwość zwrotu wpłaty za kurs, z tym, że:

a) w razie rezygnacji od momentu zapisu do 6 tygodni przed rozpoczęciem kursu potrąca koszty manipulacyjne w wysokości 100 zł;

b) w razie rezygnacji do 4 tygodni przed rozpoczęciem kursu potrąca się 50 % wpłaconej sumy;

c) w terminie krótszym – potrąca się 100 % wpłaconej sumy;

Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego.

 

Pkt 4

W razie niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu,organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu bez roszczeń finansowych uczestników. Wpłacone kwoty są wówczas zwracane wszystkim uczestnikom kursu lub przenoszone na inny kurs w zależności od woli wpłacającego.

 

Pkt 5

W razie niemożności zorganizowania kursu z przyczyn niezależnych od instruktora prowadzącego (choroba lub inne zdarzenia losowe) organizator zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach.

 

Pkt 6

Obowiązkowe wyposażenie uczestnika kursu podczas zajęć praktycznych: zmienne obuwie (sportowe), oraz strój sportowy. 

 

Pkt 7 

Instruktor podczas szkolenia może zabronić nagrywania przebiegu kursu. Informacja ta dotyczy szczególnie kursów w prosektorium. 

 

Pkt 8

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania szkolenia w trakcie jego trwania, gdy zaistnieje zagrożenie zdrowia lub życia uczestników spowodowane przez siły wyższe. Niezwłocznie po ustaniu zagrożenia organizator zobowiązany jest umożliwić uczestnikom kontynuowanie szkolenia. „Siła wyższa” oznacza każde zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie mogły przewidzieć w chwili rekrutacji i któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie techniczne mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy, i/lub wszelkie inne zdarzenia podobnej natury.

 

Pkt 9

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu.

 

Pkt 10

Regulamin obowiązuje od dnia 21.12.2023r. do 31.12.2024r.

 

Pkt 11

Poniżej przedstawione są dane do przelewu:

Fizjosport Michał Szlęzak

ul. Sobieskiego 10/2; Gliwice 44-100

Numer rachunku Bank PKO S.A: 88 1240 1343 1111 0010 5415 9928

 

                                                           Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Kursu i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.   

Fizjosport Michał Ślęzak © 2023 Created by Webiko